📞 0944 306 166

Veľká škola rétoriky

Priučte sa rečníckemu umeniu, popracujte s trémou a zlepšite svoj verbálny prejav.
čítať viac →

Vzdelávací program VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY
je komplexným súhrnom rétorického know-how zo všetkých našich doterajších kurzov.

Veľká škola rétoriky je vzdelávací kurz určený pre všetkých, ktorí chcú v kreatívnom a podpornom prostredí rozvinúť alebo zdokonaliť svoje rečnícke schopnosti, dlhodobo trénovať rečnícke vystúpenia pred publikom, získavať konštruktívnu a otvorenú spätnú väzbu, naučiť sa zvládať trému a odstrániť strach z vystúpenia a popri tom si užiť množstvo zábavy zo sebapoznávania.


Čo Vám Veľká škola rétoriky prinesie?

 • Vďaka intenzívnemu tréningu sa zbavíte nežiaducich prejavov strachu a trémy z vystupovania na verejnosti.
 • Naučíte sa komunikovať s publikom a vnímať jeho prítomnosť nie ako stresujúci, ale ako povzbudzujúci faktor.
 • Nadobudnete sebaistotu pri prejave a schopnosť pohotovo reagovať.
 • Rozviniete schopnosť usporiadať si myšlienky a predniesť ich jasne a presvedčivo.
 • Získate návod na efektívnu prípravu rozličných typov prejavu.

ČO VÁS VO "VEĽKEJ ŠKOLE RÉTORIKY" ČAKÁ A NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ


V priemere dvakrát do mesiaca, štyri hodiny, vždy ten istý deň v týždni. 

Kvality dobrého rečníka,

rečnícka rozcvička, technika prejavu, slovná zásoba, prvý krátky prejav so spätnou väzbou.
Antická rétorika ako vycibrené umenie, jednotlivé zložky rečníckej techniky, základná rečnícka rozcvička artikulačných svalov, aktívna a pasívna slovná zásoba, cvičenia na rozvoj slovnej zásoby, schopnosť narábať s predstavivosťou.

Artikulácia, modulácia,

intonácia, hlasitosť, rýchlosť, 3-minútový prejav so spätnou väzbou.
Artikulačná a intonačná rozcvička, správne vyslovovanie, citový náboj a jeho prejav v intonácii a modulácii vety, vkladanie emócií do prejavu, časový odhad a správna rýchlosť prejavu.

Neverbálne zložky

prejavu, očný kontakt, mimika, gestika, pohyb, 4-minútový prejav so spätnou väzbou.
Neverbálna komunikácia a reč tela, správny očný kontakt rečníka s publikom, kontrola mimických výrazov, vhodná gestikulácia a pohyb, správne využitie priestoru.

Príprava a štruktúra

rečníckeho prejavu, úvod a záver prejavu, typy prejavov, 5-minútový prejav so spätnou väzbou.
5 otázok, ktoré si treba položiť pri príprave prejavu, Prológ-Logos-Epilóg a ich význam v štruktúre prejavu, myšlienková mapa prípravy prejavu, vhodné a nevhodné zložky úvodu a záveru prejavu.

Komunikácia s publikom,

práca s trémou, komplikované situácie, 6-minútový prejav so spätnou väzbou.
Energia rečníka a energia publika, správne a primerané zapájanie publika, ako nebyť „uspávačom hadov“, mentálne a fyzické nástroje na odstránenie trémy z verejného vystúpenia, ako zvládať otázky, námietky a neočakávané situácie.

Tvorivé myslenie

v rečníctve, rečnícke figúry, okrasy a obraty, práca s metaforami a obrazmi, 7-minútový prejav so spätnou väzbou.
Základné princípy kreatívneho myslenia, schopnosť tvorivého prístupu k prejavu, zapájanie pravej aj ľavej mozgovej hemisféry, tréning techník tvorivého myslenia, narábanie s rečníckymi figúrami, okrasami a obratmi, tvorba metafory.

Zásady improvizácie,

improvizačné tipy a cvičenia, 9-minútový prejav so spätnou väzbou.
5 základných zložiek improvizácie, schopnosť všímať si detaily, bdelosť a otvorenosť, rýchle rozhodovanie a vedomé reakcie, schopnosť odpovedať na signály publika.

Storytelling,

tvorba a prezentovanie príbehu, 8-minútový prejav so spätnou väzbou.
Príbeh ako nástroj inšpirácie, motivácie a vtiahnutia publika do témy. Schopnosť vytvárať kontext informáciám a faktom. Tvorba príbehu a jeho základné parametre. Rozprávačské postupy a techniky.

Vizuálne pomôcky

rečníka, zásady tvorby vizuálnej prezentácie, 10-minútový prejav so spätnou väzbou
Prehľad vizuálnych pomôcok rečníka, správna príprava prezentácie – písmo, obrázky, farby, počet slidov. Úskalia a nástrahy vizuálnych prezentácií.

Záverečný prejav

s vizuálnou prezentáciou a videozáznamom, opakovanie a tréning, odovzdanie certifikátov a malá oslava.

Aktuálne termíny

Vzdelávací kurz VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY
je komplexným súhrnom rétorického know-how zo všetkých našich doterajších kurzov.


Aktuálne pripravujeme nasledovné termíny:


Ak nebudete po absolvovaní kurzu spokojní - vrátime vám peniaze.

Prečo práve "Veľká škola rétoriky"?

 • Tiež patríte medzi večných začiatočníkov a nikdy sa vám nedarilo svoju túžbu po rozvinutí svojich rétorických zručností dlhodobejšie realizovať?
  Tu je príležitosť využiť dlhodobú kolektívnu motiváciu a podporu spolu s odborným vedením.
 • Vďaka pozitívnej odozve otvárame v EDUCIA® už šiestu sezónu "Veľkej školy rétoriky", ktorá predstavuje príležitosť koncepčne pracovať na zdokonaľovaní svojich rétorických zručností.
  Čaká nás 10 štvorhodinových stretnutí, približne každé dva týždne. V čase podľa vybraného termínu. V prestávkach pre Vás máme pripravené malé občerstvenie.
 • Veľká škola rétoriky poskytne vďaka dostatočnej časovej ploche príležitosť na individuálny osobný prístup.
  Na každom stretnutí si vypočujeme pripravené prejavy všetkých účastníkov na vopred zadanú tému, každý účastník dostane spätnú väzbu lektora na všetky svoje prejavy.
 • Vďaka metóde postupného zvyšovania náročnosti budete vidieť, ako sa postupne zlepšujete.
  Dĺžka a náročnosť prejavov bude postupne narastať a v priebehu kurzu si vyskúšame rozličné typy prejavov (slávnostné, náučné, hodnotové, prezentačné, príbehové., TEDx-štýl...)
 • Podporujúca atmosféra v kombinácii s precvičovaním bude vašou oporou.
  Na každé stretnutie pre vás budú pripravené študijné materiály a postupne si vyskúšame množstvo rečníckych cvičení.
 • Program bude komplexne pokrývať široké spektrum špecifických rečníckych zručností.
  Z každého stretnutia vyplynú úlohy na domáci tréning a zadanie témy a štýlu nasledujúceho prejavu.

Čo o našich kurzoch hovoria doterajší absolventi


"Kurz Akadémia rétoriky vo mne odkryl moje silné a slabé rétorické stránky a tak ma posunul na iný level. A hlavne ma veľmi bavil. Umožnil mi stretnúť zaujímavých ľudí a byť na chvíľku súčasťou jedného veľkého rečníckeho tímu. Všetkým zúčastneným posielam veľké ĎAKUJEM".
Zuzana Minarovičovákoučka
"Vďaka kurzu Rečnícke a prezentačné minimum som sa naučila viac si všímať a počúvať svoje prejavy artikulácie či intonácie a zapracovať ich správne do praxe. Získala som nový rozhľad nad témami z pohľadu rečníka. Vrelo odporúčam každému, kto sa chce v tomto smere posúvať vyššie".
Nina Bernardopodnikateľka
"Absolvovanie kurzu rétoriky v agentúre EDUCIA ma obohatilo a rozšírilo moje rétorické schopnosti. Boli to najmä praktické rétorické cvičenia a vystupovanie pred publikom. V povolaní starostu obce mi kurz rétoriky veľmi pomohol a doporučujem ho všetkým."
Miloš Čobrdastarosta

Každé majstrovstvo je výsledkom vytrvalého úsilia, prekonávania vlastných limitov a nadšenia pre vec. Vykročte aj vy na cestu k rečníckemu majstrovstvu a zažite radosť z vlastného vnútorného rastu a schopnosti inšpirovať druhých.