📞 0944 306 166

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len "VOP")

internetového obchodu www.educia.sk

(ďalej len „internetový obchod“)


1. Všeobecné ustanovenia a definície

1.1.

Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim Mgr. Kamila Hermannová – EDUCIA®, so sídlom Kríková 14, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 40253708, DIČ:40253708, zapísaným v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, pod číslom: 111-25934, kontaktný tel. č. +421 944 306 166, kontaktná e-mailová adresa: info@educia.sk, (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej tiež „Zákazník“ alebo „Spotrebiteľ“) uzatvorením kúpnej zmluvy o  poskytovaní služieb (ďalej len „kúpna zmluva“) na základe ponuky uvedenej na stránke internetového obchodu: www.educia.sk a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1.2.

Predávajúci – je fyzická osoba - podnikateľ a hlavným predmetom jeho činnosti na stránke www.educia.sk je predaj konzultačných a poradenských služieb formou vzdelávacích kurzov v oblasti rozvoja osobnosti, rétoriky a komunikačných zručností.

1.3.

Kupujúci - svojprávna fyzická, alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb pre iné ako svoje súkromné, nepodnikateľské účely. (ďalej aj Zákazník)

1.4.

Kupujúci (spotrebiteľ) - svojprávna fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb s Predávajúcim pre svoje súkromné, nepodnikateľské účely. (ďalej aj Zákazník, alebo - Spotrebiteľ)

1.5.

Objednávka – riadne vyplnený formulár „Prihláška na kurz“ v ktorom Kupujúci uvedie svoje fakturačné a osobné údaje a odošle ho Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“

1.6.

Vstupenka – potvrdenie slúžiace na identifikáciu osoby oprávnenej k účasti na kurze, ku ktorému bola podľa evidenčného čísla vstupenka vydaná. Vstupenka je platná len na Kurz ku ktorému bola podľa účastníckych koordinátov evidovaných v databáze Predávajúceho vydaná.

1.7.

Kurz - odborné vzdelávacie podujatie, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky, či série prednášok alebo seminára s diskusiou a pripomienkami lektora resp. poslucháčov, prípadne spojených s praktickým nácvikom a tréningami ktoré sú sústredené na danú oblasť vzdelávania (ďalej len „Kurz“).

1.8.

Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej Kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná Predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.9.

Trvanlivým nosičom sa pre účely týchto VOP v zmysle zákona č. 102/2014
Z. z.  rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

1.10.

Zmluva uzatvorená na diaľku - zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.11.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.12.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Cena, objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy, platobné podmienky a dodanie služby

2.1.

V internetovom obchode na stránke www.educia.sk sú uvedené informácie o obsahovej náplni kurzov, vrátane cien a termínov konania. Ceny kurzov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na internetovej stránke www.educia.sk. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2.

Kupujúci vykonáva objednávku kurzu vyplnením objednávkového formulára.
Objednávka obsahuje vždy tieto údaje:

a) kontaktné údaje

b) dátum konania kurzu

c) cenu

d) počet objednaných kurzov (každá objednávka sa vzťahuje len na jeden konkrétny kurz pre jednu osobu) 

e) spôsob platby

f) kontaktné a fakturačné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, e-mail,  tel. číslo, fakturačná adresa, príp. názov firmy a IČO)

2.3.

Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu po vyplnení potrebných údajov kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

2.4.

Doručenie riadne vyplnenej objednávky Predávajúcemu sa považuje za úkon Kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednaný Kurz, cenu, osobu Kupujúceho, spôsob úhrady a je zo strany Kupujúceho záväzným návrhom kúpnej zmluvy.

2.5.

Po doručení objednávky zašle Predávajúci e-mail s potvrdením o doručení objednávky na emailovú adresu Kupujúceho.

2.6.

Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená Potvrdením o prijatí objednávky zaslaným Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho.

2.7.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny kurzu na internetovej stránke, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný službu dodať Kupujúcemu za túto zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci v takom prípade dodatočne upozorní Kupujúceho na to, že uvedená cena bola uvedená ako chybná a že nie je preto aktuálna. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí s úpravou ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Všetky plnenia, ktoré už nastali sú si zmluvné strany v takom prípade povinné vrátiť a zmluvný vzťah týmto od začiatku zaniká. 

2.8.

Kupujúci berie na vedomie, že zmluva má charakter zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku a náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (internetové pripojenie, telefón a pod.) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.9.

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho bankou. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

2.10.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie taktiež zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej Predávajúcim na základe osobného, telefonického alebo emailového dotazu Kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným akceptovaním cenovej ponuky Kupujúcim, zaslanej prostredníctvom e-mailovej správy na adresu Predávajúceho.

2.11.

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa bodu 2.10 Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe zálohového dokladu (predfaktúry), ktorý mu Predávajúci zašle na základe akceptovania cenovej ponuky Kupujúcim v zmysle bodu 2.10. Úhrada sa v tomto prípade realizuje prevodom na účet v zmysle údajov uvedených na zálohovom doklade (predfaktúra).

2.12.

V prípade nákupu prostredníctvom elektronického formulára „Prihláška na kurz“ v internetovom obchode Predávajúceho na stránke www.educia.sk Kupujúci realizuje platbu bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky automaticky zaslaný email so zálohovou faktúrou a údajmi potrebnými na zrealizovanie bankového prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte Predávajúceho (obvykle do 2 - 3 pracovných dní) je Kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom a bude mu zaslaná faktúra, ktorá slúži ako účtovný doklad a Vstupenka oprávňujúca k účasti na objednanom Kurze.

2.13.

Pri bezhotovostnej platbe prevodom na účet podľa bodu 2.12. odporúčame aby Kupujúci uviedol správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej platby na bankový účet Predávajúceho spolu so správne uvedeným variabilným symbolom v lehote splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri  platbe môže mať za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené vrátane toho, že Kupujúci môže byť v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

2.14.

V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a v lehote splatnosti v zmysle predchádzajúceho bodu, vyhradzuje si Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Ak sa Predávajúci rozhodne toto právo uplatniť informuje o tom Kupujúceho e-mailom a pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak prípadnú platbu pripísanú na účet Predávajúceho po lehote splatnosti vráti Kupujúcemu.

2.15.

Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že zaradenie účastníkov do kurzu je vykonávané podľa poradia došlých platieb všetkých Zákazníkov prihlásených na kurz. V prípade, že kapacita kurzu bude naplnená uhradenými objednávkami iných Zákazníkov Predávajúci o tom informuje Kupujúceho s návrhom náhradného riešenia. V prípade, že sa s Kupujúcim nedohodnú inak riešenie vzniknutej situácie sa riadi postupom podľa bodu 4.2 týchto VOP.

2.16.

Deklarovaná cena je konečná a nepripočítavajú sa k nej už žiadne ďalšie dane ani poplatky. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.17.

V cene nie sú zahrnuté cestovné výdavky, parkovné, ubytovanie ani náklady na stravovanie.

2.18.

Predávajúci môže zaisťovať realizáciu kurzu prostredníctvom tretích osôb. Kupujúci berie na vedomie, že niektoré technické propozície kurzu sa môžu zmeniť aj po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb (môže dôjsť k zmene miesta konania, zmene lektora, k presunu termínu či zrušeniu kurzu.) O zmenách technických propozícií kurzu Predávajúci Kupujúceho včas informuje. Ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak má Kupujúci v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.

2.19.

Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a zaniká ak nedôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu iným spôsobom, splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

2.20.

Kupujúci bol Predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3. Garancia vrátenia peňazí nad rámec zákona

3.1.

Predávajúcemu záleží na spokojnosti Kupujúceho, preto ak Kupujúci nebude po absolvovaní kurzu spokojný Predávajúci mu v zmysle pravidiel podľa bodu 3.2 vráti zaplatenú sumu v plnej výške späť.

3.2.

Využitie „100% garancie vrátenia peňazí sa riadi týmito pravidlami:

a) Kupujúci osobne absolvoval program celého kurzu od začiatku až do konca.

b) najneskôr do konca posledného dňa konania kurzu ku ktorému má záujem využiť „100% garanciu vrátenia peňazí“ požiada prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: info@educia.sk o využitie „100% garancie vrátenia peňazí“ v zmysle bodu 3.1 týchto VOP spolu s uvedením dôvodu svojej nespokojnosti. V predmete e-mailu je potrebné uviesť slovné spojenie: „100% garancia vrátenia peňazí“.

c) Kupujúci k žiadosti pripojí faktúru o uhradení kurzu ku ktorému žiada o uplatnenie „100% garancie vrátenia peňazí“ nad rámec zákona a uvedie číslo účtu na ktoré mu majú byť prostriedky poukázané.

d) v prípade, že kupujúci nie je v zmysle zákona spotrebiteľ, ale zákazník v zmysle bodu 1.3. týchto VOP je možné uviesť iba číslo účtu z ktorého bola platba odoslaná.

e) z bezpečnostných dôvodov musí byť e-mailová žiadosť odoslaná z rovnakej e-mailovej adresy, akú Kupujúci uviedol pri objednávke.

3.3.

Predávajúci sa zaväzuje ku faktúre vystaviť opravný doklad (dobropis) a najneskôr do 14 dní platbu vrátiť bankovým prevodom v plnej výške na číslo účtu uvedené v e-mailovej žiadosti.

3.4.

Garancia vrátenia peňazí v zmysle článku 3 týchto VOP sa nevzťahuje na osobu účastníka, ktorý sa kurzu zúčastnil ako hosť v rámci akcie „1 + 1 zdarma.“

4. Podmienky akcie 1 + 1 zdarma

4.1.

Predávajúci môže na niektoré svoje produkty vyhlásiť časovo obmedzenú akciu: „1 + 1 zdarma“. Využitie tejto akcie sa riadi nasledovnými pravidlami.

4.2.

Kurz na ktorý sa táto akcia vzťahuje je v ponuke predávajúceho označený  informáciou o možnosti uplatniť účasť druhej osoby ako „hosťa“ na rovnakom kurze zdarma.

4.3.

V rámci akcie „1 + 1 zdarma“ sa účasť druhej osoby (hosťa) vzťahuje na rovnaký kurz, realizovaný Predávajúcim v rovnakom termíne na ktorý bola vstupenka zakúpená.

4.4.

Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak, osoba so štatútom „hosťa“ v rámci akcie „1 + 1 zdarma“ sa nemôže kurzu zúčastniť samostatne, bez účasti kupujúceho.

5. Dodanie služby

5.1.

Predávajúci realizuje plnenie vyplývajúce zo zmluvy v termíne a na mieste ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

5.2.

Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania kapacity kurzu, alebo mu závažné zmeny znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar, alebo službu Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, Predávajúci je povinný o tejto  skutočnosti informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže Kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodov uvedených v tomto bode VOP vráti Predávajúci už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3.

Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim automaticky zaniká.

5.4.

Predávajúci si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z Kurzu v prípade, že jeho správanie je v rozpore s dobrými mravmi, narúša riadny priebeh Kurzu alebo nerešpektuje organizačné pokyny lektora.

6. Vylúčenie zodpovednosti

6.1.

Všetky poskytované produkty a služby súvisiace s kurzom slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti zručností osobného rozvoja. Informácie, ktoré sú účastníkovi kurzu sprostredkované, sú len návody a odporúčania. Úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi je čisto na zodpovednosti účastníka kurzu.

6.2.

Predávajúci týmto upozorňuje, že v priebehu kurzu môže byť účastník kurzu vystavený fyzickému, psychickému, alebo emocionálnemu zaťaženiu a je plne na jeho zodpovednosti a rozhodnutí, či navrhované cvičenia, alebo úlohy podstúpi, alebo nie.

7. Právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

7.1.

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Ustanovenia tohto čl.  VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.2.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 tohto zákona.

7.3.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.4.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.5.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.6.

V prípade, že je predmetom zmluvy dodanie služby lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. začína plynúť dňom uzavretia zmluvy.

7.7.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy („ďalej len oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu Predávajúci doručil spolu s potvrdením objednávky. 

7.8.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 102/2014 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.9.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu by malo obsahovať informácie podľa formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, alebo služby spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.

7.10.

Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

7.11.

Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona č. 102/2014 Z.z a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

7.12.

Kupujúci objednaním kurzu (služby), ktorého dátum plánovaného konania má  nastať skôr ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku vyhlasuje, že na vyžiadanie Predávajúceho týmto udeľuje výslovný súhlas v zmysle § 4 ods. 6  písm. b) zák. č. 102/2014 Z.z., so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol Predávajúcim v zmysle § 4 ods. 6  písm. a) zák. č. 102/2014 riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

7.13.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, zák. 102 / 2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.14.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu VOP sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.15.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto VOP pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.16.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.17.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.18.

Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platby bez toho, aby Kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

7.19.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru Predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.20.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

8. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

8.1.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, alebo služieb v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. 

8.2.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.3.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.4.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.5.

Kupujúci má právo tovar alebo službu reklamovať.

8.6.

Ak je Kupujúcim podnikateľ, Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. 

8.7.

Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedeného v bode 1.1 týchto VOP, alebo elektronicky na adrese: info@educia.sk   

8.8.

V reklamácii odporúčame uviesť dôvod reklamácie, práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú, a priložiť kópiu dokladu o kúpe.

8.9.

Predávajúci je povinný potvrdiť Kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia na Trvanlivom nosiči.

8.10.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje Predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie určí Predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.11.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie na Trvanlivom nosiči.

8.12.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8.13.

Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať potvrdenie o vybavení reklamácie na Trvanlivom nosiči.

9. Informácia o alternatívnom riešení sporov

9.1.

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.3.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ochrana osobných údajov

10.1.

Prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho dochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov – Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 zo dňa 27.4.2016 a zákona č. 18/2018 z 29. 11. 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2.

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

10.3.

Podrobné informácie o tom ako Prevádzkovateľ nakladá s osobnými údajmi a spôsobe ich ďalšieho spracúvania nájdete v samostatnom dokumente: Zásady ochrany osobných údajov a ich spracúvania.

11. Záverečné ustanovenia

11.1.

Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27.

11.2.

Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné, alebo neúčinné, alebo sa takým stane, na miesto neplatných ustanovení nastupuje ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3.

Prílohu obchodných podmienok tvorí poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a formulár pre odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

11.4.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.5.

Zmluvné strany sa dohodli, že môžu všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim na objednávke, resp. na adresu Predávajúceho: info@educia.sk

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 5. 3. 2019.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy

podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom) na adrese:

Mgr. Kamila Hermannová – EDUCIA®
Kríková 14, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 903 900 358
e-mail: info@educia.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. (viď. nižšie)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Komu (predávajúci):
Mgr. Kamila Hermannová – EDUCIA®
Kríková 14, 821 07 Bratislava
IČO: 40253708
e-mail: info@educia.sk

Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby: ____________________________________

Dátum objednania / dátum prijatia*: ___________

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ____________________________________

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ____________________________________

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ___________________

Dátum: ___________

* nehodiace sa prečiarknite