VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY
V KOŠICIACH

TURNUS so začiatkom v piatok 26. januára 2024. 
12:00 - 16:00 h. 
TERAZ v predpredaji so zľavou -100.- EURO.
 
AKCIA - Zľava -100.- EUR skončí o

Vzdelávací kurz VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY
je komplexným súhrnom rétorického know-how zo všetkých našich doterajších kurzov.

Veľká škola rétoriky je vzdelávací program určený pre všetkých, ktorí chcú v kreatívnom a podpornom prostredí rozvinúť alebo zdokonaliť svoje rečnícke schopnosti, dlhodobo trénovať rečnícke vystúpenia pred publikom, získavať konštruktívnu a otvorenú spätnú väzbu, naučiť sa zvládať trému a odstrániť strach z vystúpenia a popri tom si užiť množstvo zábavy zo sebapoznávania.

Čo Vám Veľká škola rétoriky prinesie?

 • Vďaka intenzívnemu tréningu sa zbavíte nežiaducich prejavov strachu a trémy z vystupovania na verejnosti.
 • Naučíte sa komunikovať s publikom a vnímať jeho prítomnosť nie ako stresujúci, ale ako povzbudzujúci faktor.
 • Nadobudnete sebaistotu pri prejave a schopnosť pohotovo reagovať.
 • Rozviniete schopnosť usporiadať si myšlienky a predniesť ich jasne a presvedčivo.
 • Získate návod na efektívnu prípravu rozličných typov prejavu.

Kurzom rétoriky vás v Košiciach bude sprevádzať

Bc. Mária Mihálová

Lektorskej činnosti so zameraním na rozvoj osobnosti, rétoriku, komunikáciu a soft skills sa venuje už viac ako 20 rokov. Vyštudovala Aplikovanú etiku ma Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Fakulte filozofie. Dlhoročne viedla agentúru dočasného zamestnávania a svoje komunikačné zručnosti využívala v oblasti ľudských zdrojov a v oblasti komunikácie so slovenskými a zahraničnými klientmi. Od roku 2002 je školiteľkou
v neziskovom sektore a špecializuje sa na kurzy celistvého rozvoja osobnosti a zlepšovania medziľudských vzťahov s dôrazom na etické hodnoty. Vo svojej lektorskej a školiteľskej činnosti sa špecializuje na podnecovanie a tréning psychických a komunikačných zručností, rétoriku a metódy vnášania väčšej vyváženosti do všetkých oblastí života s dôrazom na praktické tréningy a využívanie modelových situácií.

ČO VÁS VO "VEĽKEJ ŠKOLE RÉTORIKY" ČAKÁ A NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ


V priemere dvakrát do mesiaca vždy v PIATOK od 12:00 do 16:00 hod. v Košiciach - začiatok: 26. januára 2024.

26. január 2024

Kvality dobrého rečníka, rečnícka rozcvička, technika prejavu, slovná zásoba, prvý krátky prejav so spätnou väzbou.
Antická rétorika ako vycibrené umenie, jednotlivé zložky rečníckej techniky, základná rečnícka rozcvička artikulačných svalov, aktívna a pasívna slovná zásoba, cvičenia na rozvoj slovnej zásoby, schopnosť narábať s predstavivosťou.

9. február 2024

Artikulácia, modulácia, intonácia, hlasitosť, rýchlosť, 3-minútový prejav so spätnou väzbou.
Artikulačná a intonačná rozcvička, správne vyslovovanie, citový náboj a jeho prejav v intonácii a modulácii vety, vkladanie emócií do prejavu, časový odhad a správna rýchlosť prejavu.

23. február 2024

Neverbálne zložky prejavu, očný kontakt, mimika, gestika, pohyb, 4-minútový prejav so spätnou väzbou.
Neverbálna komunikácia a reč tela, správny očný kontakt rečníka s publikom, kontrola mimických výrazov, vhodná gestikulácia a pohyb, správne využitie priestoru.

 1. marec 2024

Príprava a štruktúra rečníckeho prejavu, úvod a záver prejavu, typy prejavov, 5-minútový prejav so spätnou väzbou.
5 otázok, ktoré si treba položiť pri príprave prejavu, Prológ-Logos-Epilóg a ich význam v štruktúre prejavu, myšlienková mapa prípravy prejavu, vhodné a nevhodné zložky úvodu a záveru prejavu.

22. marec 2024

Komunikácia s publikom, práca s trémou, komplikované situácie, 6-minútový prejav so spätnou väzbou.
Energia rečníka a energia publika, správne a primerané zapájanie publika, ako nebyť „uspávačom hadov“, mentálne a fyzické nástroje na odstránenie trémy z verejného vystúpenia, ako zvládať otázky, námietky a neočakávané situácie.

19. apríl 2024

Tvorivé myslenie v rečníctve, rečnícke figúry, okrasy a obraty, práca s metaforami a obrazmi, 7-minútový prejav so spätnou väzbou.
Základné princípy kreatívneho myslenia, schopnosť tvorivého prístupu k prejavu, zapájanie pravej aj ľavej mozgovej hemisféry, tréning techník tvorivého myslenia, narábanie s rečníckymi figúrami, okrasami a obratmi, tvorba metafory.

3. máj 2024

Zásady improvizácie, improvizačné tipy a cvičenia, 9-minútový prejav so spätnou väzbou.
5 základných zložiek improvizácie, schopnosť všímať si detaily, bdelosť a otvorenosť, rýchle rozhodovanie a vedomé reakcie, schopnosť odpovedať na signály publika.

17. máj 2024

Storytelling, tvorba a prezentovanie príbehu, príprava na 8-minútový prejav so spätnou väzbou.
Príbeh ako nástroj inšpirácie, motivácie a vtiahnutia publika do témy. Schopnosť vytvárať kontext informáciám a faktom. Tvorba príbehu a jeho základné parametre. Rozprávačské postupy a techniky.

31. máj 2024

Vizuálne pomôcky rečníka, zásady tvorby vizuálnej prezentácie, 10-minútový prejav so spätnou väzbou.
Prehľad vizuálnych pomôcok rečníka, správna príprava prezentácie – písmo, obrázky, farby, počet slidov. Úskalia a nástrahy vizuálnych prezentácií.

14. jún 2024

Záverečný prejav s vizuálnou prezentáciou
a videozáznamom, opakovanie a tréning, odovzdanie certifikátov a malá oslava.

Tú oslavu chcem zažiť

Vzdelávací kurz VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY
je komplexným súhrnom rétorického know-how zo všetkých našich doterajších kurzov.

Prečo práve "Veľká škola rétoriky"?

 • Tiež patríte medzi večných začiatočníkov a nikdy sa vám nedarilo svoju túžbu po rozvinutí svojich rétorických zručností dlhodobejšie realizovať?
  Tu je príležitosť využiť dlhodobú kolektívnu motiváciu a podporu spolu s odborným vedením.
 • Vďaka pozitívnej odozve otvárame v EDUCIA® už ôsmu sezónu "Veľkej školy rétoriky", ktorá predstavuje príležitosť koncepčne pracovať na zdokonaľovaní svojich rétorických zručností.
  Čaká nás 10 štvorhodinových stretnutí, približne každé dva týždne. V Košiciach vždy v piatok od 12:00 do 16:00. Cez prestávky na vás čaká malé občerstvenie.
 • Veľká škola rétoriky poskytne vďaka dostatočnej časovej ploche príležitosť na individuálny osobný prístup.
  Na každom stretnutí si vypočujeme pripravené prejavy všetkých účastníkov na vopred zadanú tému, každý účastník dostane spätnú väzbu lektora na všetky svoje prejavy.
 • Vďaka metóde postupného zvyšovania náročnosti budete vidieť, ako sa postupne zlepšujete.
  Dĺžka a náročnosť prejavov bude postupne narastať a v priebehu kurzu si vyskúšame rozličné typy prejavov (slávnostné, náučné, hodnotové, prezentačné, príbehové...)
 • Podporujúca atmosféra v kombinácii s precvičovaním bude vašou oporou.
  Na každé stretnutie pre Vás budú pripravené študijné materiály a postupne si vyskúšame množstvo rečníckych cvičení.
 • Program bude komplexne pokrývať široké spektrum špecifických rečníckych zručností.
  Z každého stretnutia vyplynú úlohy na domáci tréning a zadanie témy a štýlu nasledujúceho prejavu.

Čo o našich kurzoch hovoria doterajší absolventi


Veľká škola rétoriky mi pomohla v objavení mojich rétorických nedostatkov a v zlepšení podania toho, čo chcem povedať. Ako sa pripraviť na prejav tak, aby som povedala to, čo chcem povedať a tak, aby som sa v téme nestratila. Naučila som sa rôznym pomôckam, ako byť pre poslucháča zaujímavejšou.
Katarína Baginovákoučka, lektorka
Pre kurz „Veľká škola rétoriky“ som sa rozhodol, pretože som sa potreboval zbaviť trémy a dostal som presne to čo som čakal. Konkrétne mi pomohol, aby som si viac veril a zmenšil stres pred publikom. Určite ho odporúčam každému, kto si nie je pred publikom istý.
Tomáš Bondorhypotekárny špecialista
"Absolvovanie kurzu rétoriky v agentúre EDUCIA ma obohatilo a rozšírilo moje rétorické schopnosti. Boli to najmä praktické rétorické cvičenia a vystupovanie pred publikom. V povolaní starostu obce mi kurz rétoriky veľmi pomohol a doporučujem ho všetkým."
Miloš Čobrdastarosta
"Predtým bol pre mňa rečnícky prednes len stresovou záležitosťou a vždy som mal k tejto téme rešpekt. Na tomto kurze som sa naučil, že sa niet čoho obávať a objavil som v ňom krásu. Zistil som, čo sú moje silné stránky a na čom by som mal ešte popracovať. S Public speaking akadémiou som bol mimoriadne spokojný a určite by som ju odporučil aj iným. Prakticky každý musí z času na čas niečo predniesť a tu vám v priateľskom prostredí ukážu ako na to."
Jakub MišúnUX designer
Kurz „Veľká škola rétoriky“ bol nezabudnuteľným zážitkom. Urobil by som to znovu, neľutujem ani jedno investované euro alebo minútu strávenú v kurze. Zlepšenie nás všetkých bolo pozoruhodné a som nesmierne vďačný za to, že som si zvolil tento kurz. Okrem toho, je to aj skvelý spôsob, ako spoznať nových ľudí a nadviazať kontakt s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Celkovo vzaté, odporúčam tento kurz každému, kto chce zlepšiť svoje rétorické zručnosti.
Damián Imredôstojník PZ
"Mnohokrát si uvedomíme sami seba, až keď sa sami vidíme v zrkadle. Kurz Public speaking akadémia mi túto možnosť ponúkol spolu s profesionálnym a ľudsky riadeným prístupom. Reálne sme si viacnásobne osobne vyskúšali hovoriť z pozície "spíkra", aj s okamžitou spätnou väzbou. Celým kurzom sa prelínali "jednoduché" hry ako pomôcky na zlepšenie slovnej zásoby, artikulácie a vyjadrovania emócie hlasom. Určite ich využijem."
Dušan Šefčíkmanažér

Takže si to všetko zrekapitulujme

 • Čo mi Veľká škola rétoriky prinesie?
  Odhalíte svoje silné a slabé rečnícke stránky a získate účinný návod pre svoj rozvoj. Prinesie vám do života potrebnú pravidelnosť a pozitívne návyky.
 • Nečaká vás žiadna zázračná tabletka, len tvrdá práca na sebe.
  Zistíte, že aj veľkí rečníci na začiatku trpeli pocitom neistoty a paralýzy, no vďaka intenzívnemu tréningu sa stali majstrami slova.
 • 10 x štyri hodiny intenzívnej prípravy.
  40 hodín teórie a praxe v kombinácii s okamžitou spätnou väzbou skúseného lektora a k tomu domáci tréning a príprava vytvára predpoklady pre skutočnú zmenu.
 • Kedy bude ďalšia možnosť zmeniť svoj rečnícky rozsah?
  To zatiaľ nevieme odhadnúť, lebo záujem o "Veľkú školu rétoriky" rastie a naše kapacity sú obmedzené.

Každé majstrovstvo je výsledkom vytrvalého úsilia, prekonávania vlastných limitov a nadšenia pre vec. Vykročte aj vy na cestu k rečníckemu majstrovstvu a zažite radosť z vlastného vnútorného rastu a schopnosti inšpirovať druhých.

Nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti.
Každý rastie len vďaka svojmu odhodlaniu a usilovnosti. 

Poponáhľajte sa, AKCIA -100 EUR čoskoro končí
ostáva ešte:

Koncept vzdelávacieho programu VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY je svojím rozsahom najväčším v portfóliu kurzov vzdelávacej agentúry EDUCIA® a prináša kompletné zhrnutie poznatkov a skúseností zo všetkých našich rétorických kurzov. Know-how, ktoré ponúka, je extraktom receptov a postupov, ktoré budete môcť zúročovať v priebehu svojho zdokonaľovania. 

Ak nebudete po absolvovaní kurzu spokojní - vrátime vám peniaze.

Koľko stojí 40 hodinový 5 mesačný vzdelávací program
VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY?

CENA a ZĽAVA PRE VÁS

Vzdelávací program v rozsahu 40 tréningových hodín
VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY stojí

Ak však nebudete dlho otáľať a rozhodnete sa TERAZ, 
môžete využiť zľavu -100 EURO.

CENA PRE VÁS 

Do polnoci, 14. januára 2024 je:

590 €

Príležitosť získať účasť na kurze rétoriky so zľavou: -100 € platí len do polnoci 14. januára 2024,
teda ešte:

Po tomto dátume sa bude predávať
už len za plnú cenu: 690.- €

Doplňujúce informácie a otázky

Odpoveď zobrazíte kliknutím na otázku.

Aké musím mať pre účasť predpoklady?

Kurz je vhodný pre každého. Ak máte už nejaké vzdelávanie v rétorike za sebou, bude to len plus, ale ani úplní začiatočníci sa nestratia.

Ako bude kurz prebiehať?

V uvedených termínoch sa stretneme vždy na 4 hodiny v čase od 12:00 do 16:00 hod. a s ohľadom na naplánovanú štruktúru pre danú lekciu budeme preberať príslušnú tému a trénovať jednotlivé jej aspekty prostredníctvom rozličných cvičení. Na každom stretnutí bude tiež vytvorený priestor na prejav každého z účastníkov a spätnú väzbu lektora. Dĺžka prejavov bude postupne narastať, témy a štýly prejavov budú zadané vždy na predchádzajúcom stretnutí. V prestávkach bude pre účastníkov pripravené malé občerstvenie.

Čo je to „100% garancia vrátenia peňazí“?

Našim cieľom sú spokojní klienti. Nevidíme preto dôvod, aby ste platili za niečo, čo Vám nebude užitočné. Preto nad rámec zákona poskytujeme garanciu vrátenia peňazí. Ak nebudete po absolvovaní kurzu spokojní, vrátime Vám peniaze späť - s nami nič neriskujete. Postup sa riadi pravidlami v zmysle článku č.3 VOP, ktoré nájdete po kliknutí na príslušný odkaz v dolnom menu webstránky.

Ako sa môžem na kurz prihlásiť?

Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky nižšie. Ak potrebujete s nákupom poradiť, kontaktujte nás.

Je prihláška záväzná?

Prihláška je záväzná. Odoslaním prihlášky vzniká kúpno-predajný vzťah a z neho vyplývajú práva a povinnosti predávajúcemu aj kupujúcemu.

Kedy sa bude otvárať ďalší kurz: VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY

Vypísanie ďalšieho termínu "Veľkej školy rétoriky" nevieme odhadnúť, nakoľko naše kapacity sú obmedzené.

Môžem si zakúpiť účasť len na niektoré lekcie?

Ľutujeme, ale Veľká škola rétoriky je komplexný program, ktorého časti sú vzájomne previazané a tvoria tak súhrnný celok, ktorého zmyslom je dlhodobá práca na sebe. Preto sa kurz predáva len ako celok.

Čo ak sa na niektorej lekcii nebudem môcť zúčastniť?

Predpokladá sa, že každý prihlásený účastník má záujem sa zodpovedne popasovať s úskaliami rétorického umenia a vo vlastnom záujme sa bude disciplinovane kurzu zúčastňovať. Ak sa niekomu predsa len „absencia“ pritrafí, dostane jednorazový bonus v rozsahu 1 hodiny individuálnej konzultácie, na ktorej si bude môcť zameškaný obsah za pomoci učebných materiálov, ktoré dostane, s lektorom doplniť.

Kde sa bude kurz "Veľká škola rétoriky" konať?

Tento termín kurzu "Veľká škola rétoriky - Košice" so začiatkom 26. januára 2024 plánovaný v čase 12:00 - 16:00 h. sa bude konať v Košiciach na adrese Mlynská č. 2.

Dostanem osvedčenie o absolvovaní kurzu?

Áno. Každý účastník dostane certifikát osvedčujúci absolvovanie kurzu vzdelávacej agentúry EDUCIA®.

PRIHLÁSTE SA NA VZDELÁVACÍ KURZ
VEĽKÁ ŠKOLA RÉTORIKY ZA ZVÝHODNENÚ CENU 590.- €

Vyplňte prosím prihlášku.