RÉTORIKA PLUS

RÉTORIKA PLUS je vzdelávací kurz, ktorý voľne nadväzuje na úspešný kurz "Veľká škola rétoriky".


Pre koho je tento kurz?

RÉTORIKA PLUS je určená najmä pre absolventov predchádzajúceho stupňa "Veľká škola rétoriky". Jeho absolvovanie však nie je podmienkou pre účasť v nadstavbovom formáte RÉTORIKA PLUS.


Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov.
Maximálny počet účastníkov je 10


PREDAJ tohto kurzu skončí o

ZAČÍNAME 24. 9. 2023

9:30 - 13:30 v Bratislave

  Vždy v nedeľu od: 09:30 - 13:30 h.

  1. LEKCIA:  24. september 2023
  2. LEKCIA:  29. október 2023
  3. LEKCIA:  26. november 2023
  4. LEKCIA:  10. december 2023
  5. LEKCIA:  21. január 2024
  6. LEKCIA:  18. február 2024
  7. LEKCIA:  24. marec 2024
  8. LEKCIA:  21. apríl 2024
  9. LEKCIA:  19. máj 2024
10. LEKCIA:  23. jún 2024


Kamila Hermannová

lektorka kurzu

ČO VÁM ABSOLVOVANIE KURZU RÉTORIKA PLUS PRINESIE?

Rozšírenie

škály rétorických cvičení a vycibrenie techniky svojho prejavu.

Prehĺbenie

svojich zručností pri vytváraní štruktúry prejavu tak, aby bol dostatočne dynamický a pútavý.

Poznanie,

že prejav pred publikom už pre vás nie je stresom, ale radosťou a zábavou.

Získanie

návodov na použitie moderných nástrojov na vizualizáciu prezentácie.

Zbavenie sa

strachu z moderovaných rozhovorov a vystupovania pred kamerou.

Prehlbujte a trénujte spolu s nami nadobudnuté zručnosti
a priblížte sa k rečníckej dokonalosti

O čom bude kurz:

"RÉTORIKA PLUS"

Improvizácia a storytelling, tvorivosť v rečníctve

 • Prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu vám ponúkame pokročilý tréning rečníckych zručností.
 • Kurz bude špeciálne zameraný na praktické zvládnutie rozličných typov prejavov, od prezentácií, cez motivačné, slávnostné a náučné prejavy, až po moderované rozhovory, interview, pozvánky a prezentácie na kameru.
 • Obsah kurzu RÉTORIKA PLUS bude v maximálnej miere orientovaný na praktické rečnícke situácie a ich tréning s minimom teórie.
 • A popritom samozrejme množstvo zábavy.

 • Čaká nás 10 štvorhodinových stretnutí, vždy raz do mesiaca, v nedeľu od 9:30 do 13:30 h.
 • Na každom stretnutí si vypočujeme pripravené prejavy všetkých účastníkov na vopred zadanú tému, každý účastník dostane spätnú väzbu lektora na všetky svoje prejavy a kamerové záznamy.
 • Na každom stretnutí si postupne vyskúšame množstvo rečníckych cvičení.
 • Z každého stretnutia vyplynú úlohy na domáci tréning a zadanie témy a štýlu nasledujúceho prejavu.

Maximálne 10 účastníkov.


Čo hovoria absolventi našich kurzov?

Veľká škola rétoriky mi pomohla v objavení mojich rétorických nedostatkov a v zlepšení podania toho, čo chcem povedať. Ako sa pripraviť na prejav tak, aby som povedala to, čo chcem povedať a tak, aby som sa v téme nestratila. Naučila som sa rôznym pomôckam, ako byť pre poslucháča zaujímavejšou.
Katarína Baginovákoučka, lektorka
Pre kurz „Veľká škola rétoriky“ som sa rozhodol, pretože som sa potreboval zbaviť trémy a dostal som presne to čo som čakal. Konkrétne mi pomohol, aby som si viac veril a zmenšil stres pred publikom. Určite ho odporúčam každému, kto si nie je pred publikom istý.
Tomáš Bondorhypotekárny špecialista
"Absolvovanie kurzu rétoriky v agentúre EDUCIA ma obohatilo a rozšírilo moje rétorické schopnosti. Boli to najmä praktické rétorické cvičenia a vystupovanie pred publikom. V povolaní starostu obce mi kurz rétoriky veľmi pomohol a doporučujem ho všetkým."
Miloš Čobrdastarosta
"Predtým bol pre mňa rečnícky prednes len stresovou záležitosťou a vždy som mal k tejto téme rešpekt. Na tomto kurze som sa naučil, že sa niet čoho obávať a objavil som v ňom krásu. Zistil som, čo sú moje silné stránky a na čom by som mal ešte popracovať. S Public speaking akadémiou som bol mimoriadne spokojný a určite by som ju odporučil aj iným. Prakticky každý musí z času na čas niečo predniesť a tu vám v priateľskom prostredí ukážu ako na to."
Jakub MišúnUX designer
Kurz „Veľká škola rétoriky“ bol nezabudnuteľným zážitkom. Urobil by som to znovu, neľutujem ani jedno investované euro alebo minútu strávenú v kurze. Zlepšenie nás všetkých bolo pozoruhodné a som nesmierne vďačný za to, že som si zvolil tento kurz. Okrem toho, je to aj skvelý spôsob, ako spoznať nových ľudí a nadviazať kontakt s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Celkovo vzaté, odporúčam tento kurz každému, kto chce zlepšiť svoje rétorické zručnosti.
Damián Imredôstojník PZ

Kurzom RÉTORIKA PLUS vás v Bratislave bude sprevádzať

Mgr. Kamila Hermannová

Je sociologička, dlhoročná lektorka kurzov komunikácie, rétoriky a rozvoja osobnosti. Vyštudovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe v odbore sociológia, verejná a sociálna politika. Lektorskej činnosti sa venuje už od strednej školy, najskôr ako inštruktorka mládeže, od roku 1995 nepretržite ako lektorka v neziskovom sektore, v rokoch 2000-2011 pôsobila aj ako školiteľka a trénerka anketárskych sietí (Slovenský rozhlas, GfK Slovakia) a produktová školiteľka (Poradca podnikateľa). 
V roku 2012 založila vzdelávaciu agentúru EDUCIA® a odvtedy pôsobí ako samostatná lektorka. Absolvovala Andragogické minimum pre vzdelávanie dospelých, kurzy soft-skills a kurz Dramatická výchova s prvkami dramaterapie. Pri svojej práci používa alternatívne vzdelávacie metódy so zameraním na učenie zážitkom, modelové situácie a praktické tréningy.

„Vaším cieľom je dosiahnuť, aby vaši poslucháči videli to čo vy, počuli to čo vy, cítili to čo vy. Podstatný detail vyjadrený jasne a farbisto, je najlepší spôsob, ako oživiť udalosť, presne ako sa stala, a priblížiť ju poslucháčom.“

                                                                                  Dale Carnegie

Čo vás na kurze čaká?

 • Pokročilé cvičenia na tréning slovnej zásoby, modulácie a intonácie, neverbálnych prejavov.
  Hojnosť v slovnej zásobe, jasný odkaz idey nie len verbálne, výber slov so správnym emocionálnym nábojom, vedieť byť hercom – rétorom... to všetko prispieva k majstrovstvu rečníka.
 • Pokročilá práca so štruktúrou prejavu - myšlienková mapa.
  Vycibrenie štruktúry prejavu, aby malo vaše rozprávanie dobrý spád a aby sa preniesol hlavný odkaz. Trénovanie otvorenia rozmanitých podujatí. Vytváranie obsahu prejavu tak, aby bol jasný a aby zaujal. Tréning, akými rôznymi spôsobmi je možné prejav ukončiť tak, aby mal prejav svoj dopad.
 • Spätná väzba a kamerový záznam rôznych prejavov.
  Tréning na to, ako si zvyknúť rozprávať pred kamerou prirodzene a bez strachu. Vedieť „spolupracovať“ s kamerou a publikom súčasne. Naučiť sa dať sebe samému objektívnu spätnú väzbu vďaka kamerovému záznamu. Spätná väzba od lektora aj účastníkov.
 • Rečnícke vykreslenie situácie a udalosti.
  Používanie metafor, prirovnaní, rečníckych obrazov a tréning schopnosti farbisto popísať deje, javy, osoby a udalosti. Ako zakomponovať výsledky pozorovania a vnímania rečníka do rôznych prejavov.
 • Pokročilá vizualizácia prezentácie.
  Práca s modernými prezentačnými programami ako Prezi alebo Canva. Preskúmanie rozšírených možností powerpointu, ktoré robia prezentáciu dynamickejšou.

 • Pokročilá práca so storytellingom - zásady tvorby príbehu.
  Tvorba vlastných pútavých príbehov. Postupné prechádzanie jednotlivými krokmi pri tvorbe príbehu. Tréning prednesu príbehov tak, aby ste sa stali majstrom gradácie.
 • Sebaprezentácia - päťminútová, dvojminútová a minútová
  Vedieť seba samého vhodne prezentovať podľa danej situácie a prostredia. Ako prezentovať svoje silné, ako svoje slabé stránky. Ako vniesť do prezentácie kus humoru alebo kus vážnosti.
 • Moderovaný rozhovor.
  Ako klásť správne otázky ako moderátor a ako pohotovo reagovať v pozícii respondenta. Vedieť viesť rozhovor tak, aby bol pre publikum zaujímavý. Príprava na moderovaný rozhovor. Ako reagovať pri nepríjemných alebo útočných otázkach.
 • Náučný prejav.
  Ako koncipovať a ako predniesť náučný prejav tak, aby bol k veci, výpovedný, ale zároveň živý a pútavý. Ako a kedy dať publiku príležitosť do prejavu vstupovať, ako s publikom spolupracovať. Vkladanie rečníckych okrás do náučného prejavu.
 • Motivačný prejav.
  Vedieť ľudí zanietiť aj podnietiť. Práca s emóciami, aby boli do prejavu vkladané primerane a vedome. Ako prejav vhodne „okoreniť“ tak, aby zapôsobil na publikum. Práca s intonáciou, moduláciou a neverbálnym prejavom.
 • Pokročilá práca s trémou a emóciami pri prejave.
  Ako mať jasno v emóciách, ktoré podvedome vplývajú na váš prejav, rozpoznať ich, pomenovať, naučiť sa s nimi pracovať a dostávať ich pod kontrolu. Tréning prostredníctvom modelových situácií, aby sa postupne odbúravala tréma.

CENA kurzu: RÉTORIKA PLUS

Vzdelávací program v rozsahu 40 tréningových hodín
RÉTORIKA PLUS stojí

690 €

Príležitosť získať účasť na kurze RÉTORIKA PLUS
platí len do polnoci 19. septembra 2023,
teda ešte:

Ak nebudete po absolvovaní kurzu spokojní - vrátime vám peniaze.

„Vaším cieľom je dosiahnuť, aby vaši poslucháči videli to čo vy, počuli to čo vy, cítili to čo vy. Podstatný detail vyjadrený jasne a farbisto, je najlepší spôsob, ako oživiť udalosť, presne ako sa stala, a priblížiť ju poslucháčom.“

                                                                                  Dale Carnegie


Doplňujúce informácie a otázky

Odpoveď zobrazíte kliknutím na otázku.

Aké musím mať pre účasť predpoklady?

Kurz "RÉTORIKA PLUS" nie je vhodný pre úplných začiatočníkov. Primárne je určený pre absolventov "Veľkej školy rétoriky". Jeho absolvovanie však nie je podmienkou pre účasť v nadstavbovom formáte VŠR PLUS. Stačí ak už máte základy rétoriky.

Ako bude kurz prebiehať?

V uvedených termínoch sa stretneme vždy na 4 hodiny v čase od 09:30 do 13:30 hod. Na každom stretnutí si vypočujeme pripravené prejavy všetkých účastníkov na vopred zadanú tému, každý účastník dostane spätnú väzbu lektora na všetky svoje prejavy a kamerové záznamy. Na každom stretnutí si postupne vyskúšame množstvo rečníckych cvičení. Z každého stretnutia vyplynú úlohy na domáci tréning a zadanie témy a štýlu nasledujúceho prejavu. V prestávkach bude pre účastníkov pripravené malé občerstvenie.

Čo je to „100% garancia vrátenia peňazí“?

Našim cieľom sú spokojní klienti. Nevidíme preto dôvod, aby ste platili za niečo, čo Vám nebude užitočné. Preto nad rámec zákona poskytujeme garanciu vrátenia peňazí. Ak nebudete po absolvovaní kurzu spokojní, vrátime Vám peniaze späť - s nami nič neriskujete. Postup sa riadi pravidlami v zmysle článku č.3 VOP, ktoré nájdete po kliknutí na príslušný odkaz v dolnom menu webstránky.

Ako sa môžem na kurz prihlásiť?

Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky nižšie. Ak potrebujete s nákupom poradiť, kontaktujte nás.

Je prihláška záväzná?

Prihláška je záväzná. Odoslaním prihlášky vzniká kúpno-predajný vzťah a z neho vyplývajú práva a povinnosti predávajúcemu aj kupujúcemu.

Môžem si zakúpiť účasť len na niektoré lekcie?

Ľutujeme, ale kurz je komplexný program, ktorého časti sú vzájomne previazané a tvoria tak súhrnný celok, ktorého zmyslom je dlhodobá práca na sebe. Preto sa kurz predáva len ako celok.

Kde sa bude kurz "RÉTORIKA PLUS" konať?

Tento termín kurzu "RÉTORIKA PLUS - Bratislava" so začiatkom 24. septembra 2023 v čase 09:30 - 13:30 h. sa bude konať v Bratislave v Centre Agathos na adrese Osadná ul. 15, 831 03 Bratislava.

Dostanem osvedčenie o absolvovaní kurzu?

Áno. Každý účastník, ktorý ukončí kurz dostane certifikát osvedčujúci absolvovanie kurzu vzdelávacej agentúry EDUCIA®.

PRIHLÁSTE SA NA VZDELÁVACÍ KURZ
"RÉTORIKA PLUS"
ZA SKVELÚ CENU 590.- €


Vyplňte prosím prihlášku.